www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - www.free-porn.info - www.gporn.info

Welkom by die gereformeerde Kerk Frankfort!

Fisiese Adres:          Erediens tye:
Viljoen Straat 25,         
Oggend diens               : 09h30
Frankfort,              
       Onderwerp Bespreking  : Ongeveer 'n Halfuur na die Erediens
Vrystaat Provinsie
Suid-Afrika

 


Wie is ons?
 • 'n Onafhanklike, selfstandige Afrikaanse Christelike gemeente wat deel is van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika.
 • 'n Woordgesentreerde, Christus gefokuste gemeente in afwagting op die koms van ons Koning en Verlosser Jesus Christus.
 • Deur genade alleen die liggaam van ons Hoof, die HERE Jesus Christus is, met baie lede wat elkeen 'n plek in die liggaam het met hulle verskillende gawes en talente.
 • Kinders van on Hemelse Vader deur die soenverdienste van ons HERE Jesus Christus.
 • Broeders en susters in Jesus Christus.
 • 'n Dankbare Christen gemeente wat ons lewe as 'n lewende dankoffer wil inrig volgens ons Vader se wil.
Wat doen ons?
 • Ons predikant en besoekende predikante is manne van GOD wat die Christelike leer van die Bybelse openbaring verkondig so suiwer en skrifgetrou as moontlik.
 • Ons poog om relevant te bly in die dinamiese samelewing deur op hoogte te bly van gebeure, deur die bril van die Woord daarna te kyk en dit so aan te spreek en verklaar om GOD se wil in alles te soek.
 • Ons gee om vir mekaar en ander deur die middele wat GOD gee, aan te wend tot opbou van mekaar en na mense in nood om te sien.
 • Ons is deur middel van ons kommissies op die Sendingveld betrokke om GOD se woord na alle nasies en tale uit te dra, veral in ons eie omgewing.
 • Ons is intensief betrokke by die opvoeding van ons gemeente se kinders (katkisasie en Jeugaksies), asook die naskoolse opleiding van studente. Ons is betrokke by o.a. AROS en MTC.
 • Ons het na afloop van die Sondag erediens 'n onderwerp-bespreking waartydens die gemeente geleentheid gegee word om vrae te vra en insette gee m.b.t. die voorafgaande preek en dan kies ons ook telkens 'n aktuele onderwerp waaroor ons dan mekaar saam toerus.

Wat glo ons?
 • Ons bely ons geloof met die woorde van die Apostoliese geloofsbelydenis. (Of Twaalf Artikels van die algemene ongetwyfelde, Christelike geloof). Die Christelike Kerk noem hierdie Belydenisskrif die Apostoliese Geloofsbelydenis, alhoewel die apostels dit nie opgestel het nie. Reeds vanaf die 2de eeu het dit sy ontstaan gehad en het verder ontwikkel totdat dit ongeveer die 4de eeu sy finale beslag gekry het (NGB, art.9) Dit lui as volg:

 1. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.

 2. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;

 3. wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria;

 4. wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel;

 5. wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood;

 6. opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,

 7. waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.

 8. Ek glo in die Heilige Gees.

 9. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;

 10. die vergewing van sondes;

 11. die opstanding van die liggaam

 12. en 'n ewige lewe.